Geen objecten gevonden

Voorzitter Raad van Bestuur DUWO

  1. Over DUWO

“DUWO wil studenten de beste tijd van hun leven bieden. Zij zorgt voor voldoende betaalbare kamers en woningen in Nederland. DUWO biedt duurzame en innovatieve producten en diensten aan en legt transparant verantwoording af.”


Organisatie
DUWO (de DUWO Groep) groeide in ruim 70 jaar uit tot marktleider studentenhuisvesting in Nederland. DUWO verhuurt ongeveer 34.000 woningen in de regio’s Amsterdam, Delft, Den Haag, Leiden en Midden-Nederland. Het gaat daarbij zowel om zelfstandige als onzelfstandige studentenwooneenheden. DUWO strijdt voor een eerlijk thuis voor elke student, ongeacht achtergrond en nationaliteit. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van studentenhuisvesting zijn hierbij randvoorwaarden.
DUWO heeft vier vestigingen (Amsterdam, Den Haag, Leiden en Delft) en een overkoepelende centrale organisatie (Delft). DUWO wordt aangestuurd door een tweehoofdig bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de uit zes personen bestaande Raad van Commissarissen.


De voor DUWO belangrijkste onderwijsinstellingen en de studentenvakbonden hebben in de Adviesraad Studentenhuis-vesting een stem in de voorbereiding van het DUWO-beleid. Bewoners zijn vertegenwoordigd via bewonersorganisaties, -commissies en huurdersorganisaties. Verder heeft DUWO in haar panden studentenbeheerders en nestoren. 


Speerpunten
Onafgebroken inzetten om het aanbod te vergroten is, om tegemoet te komen aan de enorme behoefte aan studentenwoningen, voortdurend een belangrijk onderwerp. De realiteit laat zien dat dit echter steeds ingewikkelder wordt. Daarnaast is de inzet op het verduurzamen van het bezit ook een grote uitdaging. Dit raakt studenten rechtstreeks in de portemonnee. DUWO zet verder in op het zijn van een betrouwbare en betrokken verhuurder en zet naast het bieden van extra services ook in op verdere digitalisering. Dit vraagt ook om een organisatie die voortdurend meebeweegt.


Missie
De missie van DUWO luidt samengevat:
Wij strijden voor een eerlijk thuis, voor elke student door:
 de studenten in al ons handelen centraal te stellen;
 ons bezit verder te verduurzamen en uit te breiden;
 samen innovatief en efficiënt te werken.


DUWO is ambitieus en legt de lat hoog. Een aantal van de speerpunten voor de toekomst:
 studenten huisvesten in een betaalbare en duurzame woning die snel beschikbaar is, in een woonomgeving die veilig is en onderdeel is van een community waar de student succesvol studeert en later met veel plezier op terugkijkt;
 de dienstverlening nog beter laten aansluiten bij de belevingswereld van de klanten;
 huurders hebben die betrokken en actief zijn bij DUWO;
 huurders hebben die ambassadeurs van DUWO zijn.
Meer informatie kunt u vinden op www.duwo.nl.


Wortels
DUWO’s wortels liggen bij de universiteiten; ze is opgericht door de universiteiten. Ook gezien haar specifieke doelgroep zijn universiteiten en hogescholen, naast de huurders en gemeente, uiterst belangrijke stakeholders. Deze constellatie heeft ook gevolgen voor de kennis, ervaring en competenties die gesteld worden aan haar RvC en met name aan de voorzitter.

2.  Bestuurlijke organisatie

Raad van Commissarissen
De positie, rol en werkwijze van de RvC is verankerd in de statuten van DUWO en het reglement Raad van Commissarissen. De RvC is ingericht conform de moderne
inzichten rond ‘corporate governance’ en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand gehouden
onderneming.
Uitgangspunten voor de RvC is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair zijn aan elkaar. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig, die
beschikken over een helicopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken.
Ieder lid van de RvC heeft de volgende karakteristieken:
 besluitvaardig;
 resultaatgericht;
 in staat scherpe discussies collegiaal te voeren;
 affiniteit met doelstellingen en doelgroep van de corporatie;
 onafhankelijk;
 objectief;
 vrij van elke schijn van belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar achterban.

Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat alle leden dienen te beschikken over de volgende kwaliteiten:
 analytisch vermogen (hbo/academisch denkniveau);
 in staat als klankbord te fungeren voor de bestuurders;
 ruime kennis van en ervaring met bestuurlijke- en besluitvormingsprocessen;
 inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 in staat om in teamverband te werken;
 een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 vaardig in discussie, vergadertechniek en communicatie;
 sterk in omgevingsanalyses;
 beschikken over relevante netwerken.

3. Functie
Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter na twee zittingsperioden per eind februari a.s. zoekt de RvC van DUWO een verbindende opvolger met ervaring als bestuurder opgedaan bij een Universiteit of HBO.
Hierbij heeft u ruime kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van studentenzaken en huisvesting. Daarnaast bent u goed bekend met de actualiteit in het HBO en/of Universitair onderwijs. U beschikt verder over relevante netwerken en bent als bestuurder een vaardig strateeg.
Als voorzitter heeft u globaal de volgende taken:
 onderhouden van contact met het bestuur;
 in overleg met de bestuurder de RvC-agenda opstellen en bewaken, het voorbereiden (i.s.m. de bestuurssecretaris) en adequaat leiden van de vergaderingen;
 bewaken van de governance, toezichtvisie, algemene beleidslijnen en borgen kwaliteit van toezicht;
 het organiseren van collegiale besluitvorming in de RvC;
 aanspreekpunt buiten de vergaderingen voor de overige leden;
 waar nodig en in overleg met het bestuur het onderhouden van externe contacten. 

Profiel voorzitter
Om deze functie goed uit te kunnen voeren beschikt u over de volgende specifieke kwaliteiten:
 ervaren en visionaire bestuurder uit het hoger onderwijs (HBO en WO) en ervaring als portefeuillehouder van de onderwerpen onderwijs / internationaliseringen of huisvesting;
 aantoonbare affiniteit met de bestuurlijke en politieke wereld van wonen / studentenhuisvesting én onderwijs;
 generalist met een daarbij behorende brede blik en helicopterview;
 uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 zeer goede verbindende samenwerkings- en consensusgerichte vaardigheden;
 weet de raad optimaal te laten functioneren, o.a. door ook het ongezegde op te ‘halen’;
 oog voor de positie en taken van de bestuurder;
 kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en affiniteit met organisatieontwikkeling en veranderprocessen;
 stimulerend, gezaghebbend en besluitvaardig;
 bekend met politieke en maatschappelijke verhoudingen in onderwijssteden;
 een open houding naar de toekomst en de rol die DUWO kan spelen als belangrijke studentenhuisvester;
 voldoende tijd en voor bijzondere situaties overdag bereikbaar.

Benoeming en vergoeding
De benoemingsperiode voor RvC-leden is vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van 1 periode van maximaal vier jaar.
Voor wat de honorering van de leden betreft, volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Meer informatie
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten MMC.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Zie hier ook de vacature bij Public Spirit: https://www.publicspirit.nl/2022/11/voorzitter-raad-van-commissarissen-3227/

 

Solliciteren
U wordt verzocht te reageren vóór maandag 19 december 2022.
Uw sollicitatie kunt u indienen via de website van PublicSpirit. Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 7892.

Planning:
 Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 51-52
 Presentatie kandidaten (shortlist) : week 1
 Selectiegesprekken bij DUWO : week 2-3
 Klikgesprek Bestuur : aansluitend
 Aw-procedure en benoeming : aansluitend.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zogenaamde "fit en proper"-test door de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Dit conform de nieuwe Woningwet.