Geen objecten gevonden

Gebruiksvoorwaarden

Datum: juni 2018

De DUWO-website wordt je via internet aangeboden door Stichting DUWO, de grootste studentenhuisvester in de Randstad. Aan het gebruik van de DUWO-website zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de DUWO-website te gebruiken, ga je hiermee akkoord.
Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door DUWO schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Registreren op de DUWO-website
1.1. Op de DUWO-website kun je online jouw huisvesting regelen. Je kunt online een huurovereenkomst sluiten of je kunt online woningruimte aanbieden.

1.2. Om de DUWO-website te kunnen gebruiken, moet je je registreren. Dat doe je door de gegevens die bij DUWO al bekend zijn over jou aan te vullen. Er wordt je gevraagd je gegevens te controleren en deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren. Zodra je dat gedaan hebt, ontvang je een activatiecode per SMS op het opgegeven mobiele nummer. Met deze activatiecode activeer je je registratie op de DUWO-website. Nadat de registratie is afgerond, kan je met jouw e-mailadres en een wachtwoord rechtstreeks inloggen op je account.

1.3. Aangezien je account veel persoonsgegevens bevat, is het belangrijk om de toegang tot deze gegevens af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dien je jouw wachtwoord strikt geheim te houden. DUWO mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf jouw account na aanmelding met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Je bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij in de overmachtssituatie waarin onbevoegden buiten jou om toegang hebben gekregen tot je wachtwoord. Krijg je hiervan kennis, meld het dan onmiddellijk aan DUWO.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is niet toegestaan de DUWO-website te gebruiken op een manier die in strijd is met welke wet- en regelgeving dan ook.

2.2. Daarnaast is het verboden via de DUWO-website:

  • informatie te verspreiden of op te slaan die smadelijk, lasterlijk of racistisch is;
  • informatie te verspreiden in strijd met enig intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • informatie te verspreiden die erotisch of pornografisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • en verder al datgene te doen wat in strijd is met de  nettiquette.

2.3. Bij constatering van een overtreding van de bovengenoemde voorwaarden, heeft DUWO het recht in te grijpen. 

2.4. Indien naar het oordeel van DUWO hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor de computersystemen of het netwerk van DUWO of derden en/of van de dienstverlening via internet - in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, - is DUWO gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5. Jij bent verantwoordelijk voor de content die je plaatst. Je vrijwaart DUWO dan ook van alle claims van derden die hiermee in verband staan.

2.6. Denk eraan dat DUWO ook aangifte kan doen van strafbare feiten.

Artikel 3. Onderhoud en beschikbaarheid
3.1. DUWO spant zich in om de DUWO-website beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. DUWO onderhoudt de DUWO-website actief om optimale dienstverlening te bieden. Indien onderhoud naar verwachting kan leiden tot enige beperking van de beschikbaarheid, zal DUWO dit uitvoeren op het moment dat het gebruik van de DUWO-website relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3. DUWO mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de DUWO-website aanpassen. Daarbij zijn jouw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist DUWO zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

Artikel 4. Vergoeding voor de DUWO-website
De DUWO-website wordt je geheel gratis aangeboden.

Artikel 5. Intellectueel eigendom
5.1. De DUWO-website, alle informatie en afbeeldingen op de website van DUWO alsmede de bijbehorende software zijn het intellectueel eigendom van DUWO of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van DUWO, behoudens de situaties waarin dat wettelijk is toegestaan.

5.2. Informatie die jij publiceert of opslaat via de DUWO-website is en blijft jouw eigendom. DUWO heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de DUWO-website en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen over de DUWO-website.

5.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid geef je voor onbepaalde tijd aan DUWO. Het gebruiksrecht blijft ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan DUWO besluiten tot aanpassing of verwijdering.

5.4. Je mag informatie die jij publiceert of opslaat via de DUWO-website naar eigen inzicht aanpassen. Verwijdering is echter niet mogelijk.

5.5. DUWO zal geen kennis nemen van privégegevens die jij opslaat en/of verspreidt via de DUWO-website, zoals bijvoorbeeld e-mails naar potentiële nieuwe huurders, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of indien DUWO daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal DUWO zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen de macht van DUWO ligt.

Artikel 6. Persoonsgegevens

Bij het gebruik van de DUWO-website worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Je geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacy- en cookieverklaring van DUWO voor meer informatie.

Artikel 7. Duur van de overeenkomst en opzegging account

7.1. Door registratie op de DUWO-website ga je een overeenkomst aan met DUWO. Deze overeenkomst gaat in zodra je voor het eerst de DUWO-website gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2. Opzeggen van de overeenkomst is mogelijk indien je niet langer gebruik maakt van de huisvesting van DUWO. 

7.3. Je kunt jouw account van de DUWO-website opzeggen door contact op te nemen met DUWO. De contactgegevens kun je onderaan deze Gebruiksvoorwaarden vinden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Je bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die je verricht op en via de DUWO-website.

8.2. In geval van schade waarvan het ontstaan rechtstreeks verband houdt met de DUWO-website zal DUWO de gebruiker vergoeden voor een maximaal bedrag van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per gebruiker.

8.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van het schadeveroorzakend feit schriftelijk bij DUWO meldt.

8.4. In geval van opzet of grove nalatigheid van DUWO is de beperking uit artikel 8.3 niet van toepassing.

8.5. DUWO is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade.

8.6. In geval van overmacht is DUWO nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij jou ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 9. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

9.1. DUWO mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

9.2. DUWO zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de DUWO-website zodat je daar kennis van kunt nemen.

9.3. Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kun je tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Restbepalingen

10.1. Op het online sluiten van een huurovereenkomst zijn de Huurvoorwaarden van toepassing. Deze worden voor het sluiten van de huurovereenkomst via de DUWO-website aangeboden.

10.2. Op het gebruik van de DUWO-website en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de DUWO-website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin DUWO gevestigd is.

10.4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden of binnen de DUWO-website eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de DUWO-website wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

10.5. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door DUWO wordt geacht juist te zijn, tenzij jij tegenbewijs levert.

10.6. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

10.7. DUWO is gerechtigd haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die de betreffende activiteit van haar overneemt.

Deel deze pagina