Overeenkomst met huurdersorganisaties getekend

03-08-2017

In Leiden is woensdagavond 2 augustus de lang verwachte samenwerkingsovereenkomst met de huurdersorganisaties van DUWO ondertekend. Na jaren van onderhandelen zetten de huurdersorganisaties BRES, VBU en WijWonen én DUWO in een Leids biercafé hun handtekening onder de 12 pagina’s tellende overeenkomst. Daarna was er uiteraard een feestje…

Woensdagavond werd de samenwerkingsovereenkomst in een Leids café ondertekend.

DUWO kent een lange geschiedenis als het gaat om huurdersparticipatie. Haar voorloper, de Stichting Delftse Studentenhuisvesting (SDSH), was in 1990 zelfs de allereerste woningcorporatie met een participatiereglement. Maar ook voor die tijd hadden de huurders al inspraak op het beleid. Toen in de jaren zestig overal in de maatschappij democratiseringsprocessen op gang kwamen en met name studenten zich sterk maakten voor inspraak, nam de SDSH die ontwikkeling serieus: elk complex kreeg een Intern Bestuur, dat regelmatig overlegde met de stichting en gezamenlijk in een Intern Besturen Overleg. Eind jaren zeventig kreeg de SDSH zelfs een directeur, die voortkwam uit dit overleg…

Woningwet
Ook in later jaren waren er (regelmatig geactualiseerde) participatiereglementen. Met de expansie van DUWO naar meer steden en de komst van nieuwe huurdersorganisaties ontstond de wens voor een overkoepelende samenwerking. Maar het bleek moeilijk om al deze verschillende lokale organisaties onder één koepel te verenigen. De komst van de nieuwe Woningwet, waarin de rol van huurdersorganisaties sterk werd uitgebreid, maakte een goede samenwerkingsovereenkomst zonder meer noodzakelijk.

Cursus en workshops
Afgelopen jaren is veel energie gestoken in de totstandkoming van zo’n overeenkomst. De partijen maakten in samenspraak met DUWO een heel nieuw plan van aanpak. En afgelopen jaar gaf een extern bureau workshops aan zowel huurdersorganisaties als DUWO-vestigingen. Ook kregen de organisaties een cursus van de Woonbond. Dat alles leidde uiteindelijk tot de opstelling van een samenwerkingsovereenkomst, waarin alle (huidige) deelnemers zich kunnen vinden.

Jammer genoeg nemen niet álle huurdersorganisaties deel. Aan de samenwerkingsovereenkomst die woensdagavond werd ondertekend doen drie huurdersorganisaties mee. Het gaat om Huurdersvereniging BRES uit Leiden, de Vereniging Bewoners Uilenstede uit Amstelveen en Huurdersorganisatie WijWonen uit Delft. De organisatie voor niet-studenthuurders in Delft, Vulcanus, neemt geen deel aan de samenwerking met de studentenorganisaties. Duwoners uit Amsterdam nam aanvankelijk wel deel aan de gesprekken, maar stapte gaandeweg toch uit het traject. Wij hopen dat Duwoners op enig moment alsnog wil aansluiten bij dit samenwerkingsverband.

Co-producentschap
Een van de belangrijkste pijlers van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is het co-producentschap. Daarmee worden de huurders – geheel volgens de regels van de Woningwet – betrokken bij de bedrijfsvoering van DUWO. De representatieve input van de huurdersorganisaties wordt zo ingezet voor de beleidsvorming rond studentenhuisvesting. In de praktijk komt het erop neer dat huurders al in een vroegtijdig stadium bij nieuw beleid worden betrokken. In het verleden gebeurde dat aan het eind van het traject, waarbij huurdersorganisaties uitsluitend een adviesrol bezaten.
Behalve de input van de huurders en inspraak die ze daarmee hebben, levert de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ook tijdwinst en helderheid op. Zo kunnen goede afspraken op vestigings- en centraal niveau ervoor zorgen dat overal dezelfde lijn wordt gevolgd en geen onnodig dubbel werk wordt gedaan. En afspraken in de overeenkomst over zaken waarvoor advies- of instemmingsrecht is vereist, zorgen ervoor dat procedures juist kunnen worden gevolgd. De afspraak tot onderlinge samenwerking en gezamenlijk advies van de huurdersorganisaties komt alle partijen ten goede: de organisaties werken intensief samen en DUWO krijgt een breed gedragen standpunt ten aanzien van haar beleidsvorming.

 
Deel deze pagina