Het verhaal van DUWO

Van legerbarak tot campus

Delft, 1945. De Tweede Wereldoorlog is net afgelopen en de Technische Hogeschool (TH) wordt overspoeld door studenten die hun studie weer willen oppakken en de nieuwe eerstejaars. Maar er is een enorm gebrek aan woonruimte. De studentenhuizen en -kamers zitten vol met daklozen uit de gebombardeerde steden Rotterdam en Den Haag.

Enkele TH-professoren beseffen dat er snel iets moet gebeuren. Ze roepen de Stichting tot Huisvesting van Studenten der TH in het leven. Deze voorganger van het huidige DUWO richt meteen enkele grote gebouwen in als tijdelijke studentenhuisvesting. In 1949 bouwt de stichting binnen een half jaar en met hulp van duizenden Delftse studenten het allereerste studentencomplex in Nederland: het Duyvelsgat. In deze voormalige legerbarakken kunnen zo’n 200 studenten wonen. Zij krijgen voorzieningen die voor die tijd heel luxe zijn: centrale verwarming, telefoon, douches en - jawel - werksters om de boel schoon te houden. Het Duyvelsgat krijgt zelfs bezoek van de koningin.

Studentenhuisvester avant la lettre
De TH groeit en de vraag naar woonruimte groeit mee. De stichting pakt dóór en koopt panden in de binnenstad aan. Studeren wordt steeds ‘gewoner’ en het aantal studenten stijgt snel. De studentenhuisvester avant la lettre beseft dat er nieuwe oplossingen nodig zijn om de vraag naar woonruimte te kunnen beantwoorden. Tussen 1956 en 1958 bouwt de stichting aan de Oudraadtweg de eerste studentenflat in Nederland, met kamers voor 284 studenten. Dit is de start van een flinke sprint. Tien jaar later verrijst de Krakeelhof, met 583 kamers de tot dan toe grootste studentenflat van het land. Begin jaren zeventig heeft de stichting bijna 3.400 studentenwoningen gebouwd. Ze heeft inmiddels ook een nieuwe naam: Stichting Delftse Studentenhuisvesting (SDSH).

Het doorzettingsvermogen van de studentenhuisvester komt niet alleen tot uiting in de groei van het aantal woningen. Bij de SDSH zien ze in dat goed wonen meer inhoudt dan een dak boven je hoofd en vier muren om je heen. Ook de sfeer in een huis is heel belangrijk. Daarom mogen de Delftse studenten door de jaren heen vasthouden aan het traditionele recht zelf een nieuwe huurder voor hun huis voor te dragen, zelfs als de overheid het er niet mee eens is. De ‘instemming’ of ‘coöptatie’ in studentenhuizen is tot op de dag van vandaag gemeengoed, omdat die bij het sociaal beheer van DUWO hoort.

Een internationaal tintje
Vanaf de jaren negentig krijgt de stichting een internationaal tintje. Studenten uit andere landen hebben de studiemogelijkheden in Nederland ontdekt en ook zij moeten wonen. In Delft verrijst het eerste complex in het land voor buitenlandse studenten: het Sebastiaanshostel. Al snel volgt een tweede, want de doelgroep groeit flink. Om die zo goed mogelijk te kunnen helpen, vormt de SDSH een afdeling Short Stay Housing, die volledig gemeubileerde en gestoffeerde woonruimte aanbiedt. Vanaf dat moment  werkt de  stichting samen met veel grote en kleine onderwijsinstellingen. Ze wordt een belangrijke steunpilaar voor de internationalisering van het onderwijs in de navolgende jaren. Tegenwoordig heet deze afdeling Accommodate.

Kloppend hart voor studenten
In 1995 fuseert de SDSH met de reguliere woningcorporatie Hof van Delft. Onder de naam DUWO gaat ze ook ‘gewone’ huurders bedienen. Maar bij de mensen van DUWO blijft het hart hevig kloppen voor studenten. En omdat het aantal jongeren dat gaat studeren maar blijft groeien, leggen ze kort na de fusie voor eens en altijd vast: studentenhuisvesting is onze core business.

Naar andere steden
DUWO begint eind jaren negentig over de gemeentegrenzen van Delft heen te kijken. In Den Haag neemt ze de voltallige studentenhuisvesting van de Haagse Hogeschool over, opent een kantoor en bouwt een grote studententoren aan de Laakhaven. En in 2003 vraagt de Universiteit van Amsterdam DUWO om actief te worden in de hoofdstad. De eerste stap is de overname van de studentenhuisvesting van de Hogere Economische School. Daarna gaat alles heel snel: opening van een Amsterdams kantoor, een fusie met de Amstelveense studentenhuisvester Intermezzo en veel nieuwe studentenhuisvesting. Zo krijgt Amsterdam met de komst van het campusachtige Sciencepark I voor het eerst weer een grootschalig studentencomplex binnen de stadsgrenzen. Ondertussen wordt ook de stap naar Leiden gezet met 600 studentenkamers in voormalige asielzoekerswoningen. Via Intermezzo krijgt DUWO ook de grootste campus van Nederland onder haar hoede: Uilenstede. Deze campus, waar meer dan 3.000 studenten wonen, is tussen 1968 en 1970 gebouwd door de Amsterdamse universiteiten. In 2010 begint DUWO met een ingrijpende modernisering van Uilenstede, met veel nieuwbouw.

Flexibel op de campus
Op uitnodiging van en in samenwerking met de onderwijsinstellingen zet DUWO ook elders in op campusbouw. In Delft worden lege historische onderwijspanden van de Technische Universiteit met renovatie en nieuwbouw herontwikkeld tot campus. Ook Leiden, Den Haag en vier locaties in Amsterdam krijgen campushuisvesting. In eerste instantie in traditionele bouw, maar - genoodzaakt door de almaar stijgende aantallen studenten, de voortdurende kamernood en de hoge investeringskosten voor studentenhuisvesting - al snel in modulaire bouw. Aanvankelijk maakt DUWO tijdelijke studentenwoningen met spaceboxen en zeecontainers. Dit is het begin van een periode waarin DUWO zich onderscheidt in de productontwikkeling van industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD). Tegenwoordig doet de kwaliteit van een IFD-studentenflat bij DUWO niet meer onder voor die van een traditioneel gebouwd complex.

Nieuwe ideeën
Bouwen alleen biedt niet voldoende soelaas bij structurele kamernood. Daarom komt DUWO voortdurend met nieuwe ideeën om extra woningen voor studenten beschikbaar te krijgen. Een mooi voorbeeld is het campuscontract: een clausule in de huurovereenkomst die bepaalt dat je alleen in een studentenwoning mag wonen als je student bent. Als je niet meer studeert, moet je uiterlijk zes maanden later verhuizen. Dit zorgt voor doorstroming in studentenwoningen, zodat nieuwe studenten meer kans maken op woonruimte. Het campuscontract werkt zo goed dat het in 2006 in de wet wordt vastgelegd.
Meer woonruimte ontstaat verder doordat DUWO reguliere woningen ombouwt naar studentenhuisvesting en woningen van andere partijen in beheer neemt en aan studenten verhuurt. Ook dit levert jaarlijks honderden extra studentenkamers op.

Altijd samenwerken
Bij al haar werk zoekt DUWO steeds samenwerking met partners op alle fronten: huurders, onderwijsinstellingen, overheden, studentenorganisaties, collega-corporaties en vastgoedontwikkelaars. Onderwijsinstellingen en studentenorganisaties hebben invloed op het beleid via de in 2005 opgerichte Adviesraad Studentenhuisvesting en huurders met de eigen bewonersorganisaties. Met overheden en onderwijsinstellingen worden prestatieafspraken gemaakt en met uiteenlopende partners worden projecten uitgevoerd. DUWO staat altijd open voor meer samenwerking op nieuwe terreinen, ook buiten het eigen vestigingsgebied.

SLS Wonen komt erbij
De wens tot een volgende fusie met een collegastudentenhuisvester – binnen of buiten het werkgebied – is nooit ver weg. In 2012 treedt SLS Wonen uit Leiden naar voren als fusiepartner. De samenwerking tussen DUWO en de Leidse collega verloopt dusdanig soepel dat de eenwording op 1 januari 2013 al rond is.
De ontstaansgeschiedenis van deze jongste loot aan de stam  is eigenlijk vergelijkbaar met die van DUWO. Ook Leiden kent na de oorlog een enorm tekort aan woonruimte voor studenten. Daarom ziet op  6 juni 1957 de Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) het licht, die onmiddellijk een nieuwbouwplan voor een grote studentenflat aan de Klikspaanweg ontwikkelt. Het Leids studentencorps Minerva uit kritiek: de flat zou te ver van de sociëteit liggen. SLS-bestuurslid mevrouw Dresden meet de afstand hoogst persoonlijk na, waarna de bouw doorgang vindt. Drie jaar later opent de Sterflat zijn deuren en heeft ook Leiden haar eerste grote studentencomplex.
De Leidse stichting verwerft al snel Oude Vest 31, het eerste van een groot aantal monumentale panden en hofjes in de binnenstad. Hierdoor groeit de SLS uit tot de grootste monumentenbeheerder van Leiden. Mooie voorbeelden  zijn het 19-eeuwse voormalige Pharmaceutisch Laboratorium van de Leidse universiteit  en het vroegere Elisabeth Ziekenhuis dat nu door ruim 200 internationale studenten wordt bewoond. En veel meer nog dan in Delft zijn er in Leiden mooie oude traditionele studentenhuizen aan de grachten in de binnenstad, waarvan er veel ook monument zijn.
De Leidse studentenhuisvester ontwikkelt later – inmiddels onder de naam SLS Wonen - ook betaalbare nieuwbouw door creatief verbanden te leggen tussen commerciële en maatschappelijke belangen. Een voorbeeld is Driegatenbrug in Leiderdorp met studentenhuisvesting en een watersportcentrum. Net als DUWO houdt deze studentenhuisvester van aanpakken en van creatieve oplossingen, waarbij de belangen van studentenhuisvesting voorop staan. Sinds 2013 doen de clubs dat dus samen, waarbij ze elkaars goede ideeën overnemen.

Leidende rol
Vandaag de dag verhuurt DUWO ongeveer 30.000 woningen in de regio Amsterdam, Delft, Den Haag, Leiden én Deventer, dat er begin 2015 bijkwam door een overname van de daar aanwezige studentenhuisvesting. Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) geeft DUWO al jaren mooie voldoendes. Maar van voldaan achterover leunen is geen sprake. Er is veel werk aan de winkel. Voor studenten blijft het moeilijk om aan betaalbare, veilige en kwalitatief goede woonruimte te komen. Als grootste studentenhuisvester van Nederland wil DUWO een leidende rol blijven spelen om dit woningtekort terug te dringen en de dienstverlening rond haar studentenhuisvesting verder te verbeteren. Om de doelgroep optimaal te bedienen wordt DUWO in 2013 een online studentenhuisvester: studenten kunnen nu al hun zaken met DUWO online afhandelen, tot en met het tekenen van het huurcontract aan toe. Daarmee werkt DUWO efficiënt en goedkoop. In 2014 begint DUWO bovendien een internationale samenwerking met buitenlandse studentenhuisvesters. En vanaf begin 2015 hebben ook de buitenlandse studenten online dienstverlening. Zoveel mogelijk studenten uit binnen- en buitenland onderdak bieden, met betaalbare woningen die aan alle hedendaagse eisen voldoen: dat is waar het DUWO om gaat.

 

Missie

DUWO is dé specialist in studentenhuisvesting in Nederland. We beseffen dat wonen een essentieel onderdeel is van het studentenleven. Vanuit ons maatschappelijk gedachtegoed is ons doel om zoveel mogelijk Nederlandse en internationale studenten aan goede en betaalbare huisvesting te helpen.

Deel deze pagina