Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language

Governance en integriteit

Als maatschappelijke organisatie wil DUWO integer, transparant en onafhankelijk handelen. Daarom houden we ons aan de Governancecode en hebben we een streng integriteitsbeleid.

Maatschappelijke visitatie

Ecorys heeft in opdracht van DUWO een maatschappelijke visitatie uitgevoerd over de periode 2016 tot en met 2019. Het visitatierapport geeft een beeld hoe DUWO volgens onze belanghebbenden presteert. Ons totaalcijfer komt op een overall score van ruim een 7,5 een mooi cijfer. 
Het Visitatierapport is openbaar en is gepubliceerd op onze website en op de website van de Stichting Visitatie (visitaties.nl).

Good governance

DUWO is een maatschappelijke organisatie. Daarom mag je van ons goed ondernemingsbestuur verwachten, oftewel good governance. Wij volgen de regels van de Governancecode, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Aedes. De code geeft normen voor goed bestuur, toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

Taakverdeling Raad van Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het strategische en tactische beleid en de kaders waarbinnen DUWO functioneert. De voorzitter RvB is tevens degene die in het externe netwerk de belangen van DUWO behartigt en verantwoordelijk is voor vastgoed, communicatie en beleid. De collega-bestuurder is verantwoordelijk voor de klantcontacten en het beheer van de assets (vestigingen) en de financiën. Iedere bestuurder draagt voor zijn of haar takenpakket de verantwoordelijkheid van beleidsontwikkeling tot uitvoering en rapportage. Strategie en beleid stellen de bestuurders gezamenlijk vast. Operationeel en hiërarchisch zijn zaken per beleidskolom duidelijk per bestuursportefeuille gescheiden. Beide bestuurders vervangen elkaar volledig indien noodzakelijk.

Toezichtvisie RvC

De Raad van Commissarissen heeft, conform de Governancecode Woningcorporaties, een toezichtvisie geformuleerd. Deze visie gaat in op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. De RvC beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder.

Integriteitsbeleid

Wij verwachten van onze medewerkers dat ze integer handelen. Daarom hebben wij een integriteitsbeleid opgesteld. Onze medewerkers doen hun werk in de geest van dit beleid. Het integriteitsbeleid biedt houvast en geeft duidelijkheid over hoe wij omgaan met bepaalde situaties. Zo beschermen wij het belang van onze klanten, het belang van onze medewerkers en het belang van Stichting DUWO.

Beloningsbeleid

De beloning van de medewerkers van DUWO is conform de CAO Woondiensten. De beloning van de bestuurders en toezichthouders is conform de Wet Normering Topinkomens.

Leveranciersbeleid

Algemene aannemingsvoorwaarden DUWO

Visie op opdrachtgeversschap DUWO

Documenten
Toezichtvisie RvC Integriteitsbeleid Statuten Privacy Certificate