Brandveiligheid

Als studentenhuisvester zien wij het bieden van een brandveilig thuis als een belangrijke taak. We besteden daarom niet alleen veel aandacht aan de bouwkundige kwaliteit en blusmiddelen, maar ook aan bewustwording van brandveilig gedrag van onze bewoners. Brandveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Naast contact met onze bewoners hierover, werken we ook samen met bewonersorganisaties, brandweer en gemeenten. 

Brandveiligheidsmaatregelen volgens het bouwbesluit 

De panden van DUWO voldoen aan de regels van het bouwbesluit. Het uitgangspunt bij een brand is altijd het voorkomen van slachtoffers en voorkomen dat brand zich uitbreidt. Dit doen we met maatregelen als brandwerende wanden en brandwerende deuren. Hierdoor ontstaat er een zogenaamde ‘compartimentering’, waardoor de brand zo lang mogelijk beperkt blijft tot de ruimte waarin het onstaan is. Het is daarom ook heel belangrijk om de brandwerende deuren altijd achter je te sluiten en niet open te laten. Daarnaast zijn er ook rookmelders in de woningen geplaatst. In sommige gebouwen eist het bouwbesluit ook blusmaterialen. In die gebouwen hangen ze ook, maar het advies vanuit DUWO is altijd: niet zelf blussen, maar vluchten en de brandweer inschakelen. Zelf blussen van een brand kan namelijk levensgevaarlijk zijn. Dat willen we niet stimuleren.   

Rookmelders 

Een belangrijk onderdeel van de regelgeving voor brandveiligheid is de verplichte aanwezigheid van rookmelders. Deze verplichting geldt sinds 1 juli 2022. Het gaat om regelgeving voor alle woningen in het hele land. Alle studentencomplexen zijn voorzien van rookmelders.  

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

DUWO heeft de ervaring dat brandincidenten nooit helemaal te voorkomen zijn, maar diezelfde ervaring leert dat de door ons getroffen brandveiligheidsmaatregelen de impact ervan tot dusver beperkt hebben. Brandveiligheidsmaatregelen moeten hand in hand gaan met veilig bewonersgedrag. Het een kan niet zonder het ander. Alleen samen met de bewoners kunnen we branden voorkomen en zorgen dat de woningen brandveilig zijn en blijven. Naast het inzetten van brandveiligheidstechnieken, zetten we daarom ook in op bewustwording en stimulering van brandveilig gedrag in onze bewonerscommunicatie.  

Naast de structurele en planmatige aandacht in de communicatie naar bewoners, besteden onze beheerders hier ook veel aandacht aan brandveiligheid in de welkomstgesprekken en de gesprekken tijdens hun aanwezigheid in de panden. Zij zijn hier regelmatig aanwezig, ook om te controleren of vluchtwegen vrij zijn en of er geen brandbare spullen in de openbare ruimtes liggen of hangen. Ook zien zij erop toe dat de techniek in takt blijft, bijvoorbeeld dat rookmelders niet worden verwijderd.

Houd de vluchtwegen vrij! 

De gangen en trappenhuizen in onze complexen vormen de vluchtwegen in geval van brand. DUWO adviseert de bewoners ook altijd om bij brand direct 112 te bellen, snel medebewoners te waarschuwen en naar buiten te vluchten. Het is daarom echt belangrijk om vluchtwegen vrij te houden van spullen zoals vuilniszakken, kratten en fietsen, maar ook van posters en andere brandbare zaken aan de muur. In geval van brand en rookontwikkeling in de gang en het trappenhuis kunnen deze spullen slecht zichtbare, brandbare en levensgevaarlijke obstakels vormen. DUWO controleert streng op het vrijhouden van gangen en trappenhuizen. Wanneer er toch spullen worden gevonden, gaan we in gesprek met de betreffende studenteneenheid en vragen we om ze direct te verwijderen, Mochten er na een hercontrole nog steeds spullen gevonden worden, dan worden deze door DUWO verwijderd en de administratiekosten en arbeidsloon in rekening gebracht. 

Tot slot worden, in samenwerking met de brandweer, brandveiligheidsacties gehouden, waarbij studenten zelf kunnen ervaren hoe het is om door een met rook gevulde gang te vluchten. Hiermee willen we bereiken dat onze bewoners zich bewust worden van veiligheid en dat ze samen met hun huisgenoten een leuk, gezellig maar vooral ook brandveilig thuis hebben.  

Wat te doen bij brand?

link-target="_self" Bel direct 112
link-target="_self" Waarschuw je huisgenoten
link-target="_self" Vlucht zo snel mogelijk naar buiten
Youtube thumbnail